Du er her: 

Tømmerby kirke

Historie

Med sine stenskulpturer er Tømmerby kirke en af landets mest interessante fra den romanske periode. Skib, kor og apsis stammer fra denne periode (ca. 1130), medens tårn og våbenhus er bygget til i senmiddelalderen. De oprindelige vinduer med rundbuet overligger ses på nordsiden. Sydsidens vinduer er udvidet.
Størst interesse samler sig om apsis, der er prydet med relieffer på seks af kvadrene. På hver side af østvinduet sidder et menneskehoved. Hovedet mod nord er groft, medens hovedet mod syd er mere forfinet. Endvidere er der en løve, en jæger, en basilisk (fabeldyr med slangekrop, vinger og hanehoved) og en hjort, der angribes af en hund. Stenene sidder ikke på den oprindelige plads. Der er udbredt enighed om, at jægeren og hjorten hører samme. Flere har forsøgt at forbinde reliefferne, bl.a. så de beskriver Didriks bedrifter.
Den oprindelige norddør er bevaret i våbenhuset. Dens tympanon (overligger) har billedet af en drage. Den tilsvarende tympanon over den tilmurede syddør viser korslammet (nu Lild kirke). Det er ikke tilfældigt, at dragen vender mod nord. Derfra kommer alt ondt. Korslammet, et Kristus-symbol, hører hjemme mod syd.
Kirkens romanske korbue er bevaret, medens apsisbuen er lukket af den mur, der siden senmiddelalderen har skilt apsisrummet fra. På samme tid blev der indmuret hvælv i koret.
Det oprindelige alterbord består af en granitplade på fire søjleformede ben. Pladen er hugget i én sten. Midt i den er der en såkaldt helgengrav, som tidligere var lukket med en blå stenflise og gemte en blykapsel med relikvier fra kirkens helgen (Sct. Botulf). Altertavlen, som tidligere stod på det gamle alter, er fra ca. 1600 med maleri og staffering fra 1736.
Døbefonten er ligesom alterbordet oprindeligt. På foden ses et motiv fra Æsops fabel om storken og ræven. Prædikestolen er fremstillet ca. 1600 af den såkaldte Tømmerby-snedker og malet med dydefigurer i 1609.
I tårnrummet står en romansk stele fra ca. 1200. Stenen, der kan være gavlsten fra et større gravmonument, bærer billedet af et ansigt og en oprakt arm, og ifølge den latinske indskrift “Guds højre arm.” I våbenhuset er opstillet en anden, endnu mere ejendommelig sten, som af nogle tolkes som en gravsten, af andre som en fallos. Nogle tillægger stenene og i det hele taget mange træk ved Tømmerby kirke keltisk baggrund.

Menighedsråd