Til kassereren/regnskabsføreren

Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer for 1 år ad gangen. Formanden kan ikke vælges.

Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres til en ekstern regnskabsfører. Opgaver og beføjelser fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt.

Kassererens/regnskabsførerens opgaver og beføjelser:

  • Fungerer kasseren ikke som regnskabsfører, fører kassereren på menighedsrådets vegne tilsyn med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og gældende vedtægt
  • Fører tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v. samt udbetalinger og afregninger vedr. skat, ATP, moms etc. finder sted efter gældende regler og i rette tid
  • Foretager kvartalsvis rapportering til menighedsrådet/præstegårdsudvalget, hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet
  • Deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet
  • Deltager i budgetsamråd efter menighedsrådets beslutning
  • Forelægger årsregnskabet for menighedsrådet
  • Påser, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik